Idealny polityk

Prezydent Francji – Nikolas Sarkozy zapowiada otwartą i bezwzględną wojnę z przestępczością oraz z narkotykami w swoim kraju. Wiele już można było usłysze...

Sarkozy wypowiada wojnę

Prezydent Francji – Nikolas Sarkozy zapowiada otwartą i bezwzględną wojnę z przestępczością oraz z narkotykami w swoim kraju. Wiele już można było usłysze...

Młodzież a polityka

Prezydent Francji – Nikolas Sarkozy zapowiada otwartą i bezwzględną wojnę z przestępczością oraz z narkotykami w swoim kraju. Wiele już można było usłysze...

Doktryny polityczne

Doktryna polityczna to sformułowanie wywodzące się z danej ideologii, lecz węższe od niej. Z jednej ideologii może się narodzić wiele doktryn, ale także doktryna może nawiązywać do wielu ideologii. Doktryna może być uznawana przez swoich zwolenników za jedyną teorię prawdy, nie wymagającą uzasadnienia. Występuje wiele rodzajów doktryn, można je podzielić ze względu na ich typologię. Pierwszą grupą jest typologia doktryn politycznych ze względu na ich stosunek do rzeczywistości. Istnieje pięć doktryn wywodzących się z tej typologii: reakcyjna, konserwatywna, reformistyczna, rewolucyjna oraz utopijna. Doktryna reakcyjna ma wrogie nastawienie do tego, co nowe, co obce, jest przeciwnikiem postępu. Dąży przede wszystkim do przywrócenia starego porządku, nawiązuje do tradycyjnych form. Doktryna konserwatywna uznaje ewolucyjne przekształcenia, ale jest niechętna wszelkim zmianom. Za najważniejsze dobro uznaje porządek społeczny. Stawia sobie za cel utrzymanie tego porządku oraz jego umocnienie. Doktryna reformistyczna jak sama nazwa wskazuje dąży do wprowadzenia reform, ale nie przez rewolucję. Odrzuca wręcz jej istnienie. Dąży do wprowadzenia zmian i reform, nawołuje do nich, ale odrzuca rewolucyjny charakter działania. Doktryna rewolucyjna- uznaje rewolucję i nagłe zmiany. Za najważniejsze uważa raptowne przekształcenia, jest ich zwolennikiem. Dąży do szybkiego działania, odrzuca pasywne postawy i powolne przemiany. Doktryna utopijna głosi poglądy o idealnym ustroju, wręcz idealnym państwie i świecie. Opiera się nie na obiektywnych i realnych możliwościach rozwoju oraz przemian, tylko na marzeniach. Prezentuje wyidealizowany obraz państwa. Drugą grupą jest typologia doktryn wywodzących się z czasów rewolucji francuskiej. Zalicza się do nich doktryny: prawicową, lewicową i centrową. Doktryny te są znane we współczesnym świecie i często stosowane w polityce, np. podział partii politycznych w Polsce opiera się właśnie na tej typologii. Doktryna prawicowa głosi przywiązanie do tradycji, jest niechętna radykalnym zmianom, akceptuje jedynie powolne, stopniowe przemiany. Z doktryny tej wywodzą się ideologie: konserwatyzm, liberalizm, nacjonalizm, faszyzm i autorytaryzm. Doktryna lewicowa opiera się na hasłach sprawiedliwości społecznej. Popiera zmiany, nawet radykalne, lecz zakłada wiele sposobów ich wprowadzenia. Ideologie wywodzące się z niej: socjaldemokracja, socjalizm reformistyczny oraz komunizm. Doktryna centrowa jak sama nazwa wskazuje jest doktryną, która łączy po części poglądy prawicy z poglądami lewicy. Reprezentuje umiarkowane stanowisko, unika skrajności oraz popierania konkretnej strony. Do ideologii tego politycznego środka zaliczają się: chrześcijańska demokracja, agraryzm oraz socjalliberalizm, jako odłam liberalizmu. Z każdej doktryny politycznej wywodzi się program polityczny- jeszcze bardziej uporządkowany zbiór poglądów, skonkretyzowany, uszczegółowiony i służący np. partii politycznej za program, według którego prowadzi swoją działalność. Program jest bardziej związany z rzeczywistą sytuacją, nawiązuje do realiów i zawiera problemy, które współcześnie należałoby poprawić. Program jest więc nawiązaniem do bieżącej sytuacji politycznej.Tagi: polityk, doktryna, przedstawiciel | Lista plików serwisu